Kirsten og Freddy Johansens  Fond

Kirsten og Freddy Johansens Fond - Malmøgade 8 - 2100 København Ø - +45 31 26  43 21 - fond@kf-j.dk - www.kf-j.dk


Tilbage til Forsiden


1.

Når du ansøger om støtte hos Kirsten og Freddy Johansens Fond (KFJ Fonden), skal du sende en samlet ansøgning primært på mail, sekundært ved post og hermed afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger.

KFJ Fonden behandler dine personoplysninger, hvis du giver KFJ Fonden lov til det (samtykke). Dette sker ved fremsendes af ansøgning.

KFJ Fonden foretager en arkivering af disse oplysninger og bruger dem i behandlingen af din ansøgning.

2. Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores ansøger og samarbejdpartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kirsten og Freddy Johansens Fond

Malmøgade 8, 2100 København Ø

CVR-nr.: 28107366

Det er ikke et krav, at vores Fond har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via Fond@kf-j.dk


3. Hjemmeside

Vores hjemmeside indeholder ikke cookies.


4. Behandling af persondata


KFJ Fonden indsamler, registrerer, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde KFJ Fondens fastsatte mål i KFJ Fondens vedtægter for givne støtteordninger.

KFJ Fonden indsamler, registrerer, behandler og opbevarer følgende oplysninger om dig, hvis fremsendt:

Navn

Adresse

E-mail

Cpr. nr.

Tlf. nr.

Oplysninger om uddannelsesmæssige forhold inkl. Eksamenspapirer CV referencer og udtalelser

Sygesikringsbevis

Projektbeskrivelse

Social status

Oplysninger om helbredsmæssige forhold, herunder sygdomsforløb inklusiv lægeerklæring

Oplysninger om økonomiske forhold, herunder årsopgørelse fra SKAT

CVR. nr. hvis ansøger er en institution/forening

Derudover registrerer KFJ Fonden dit bankkontonummer, hvis du modtager støtte fra KFJ Fonden.


5. Hvorfor skal KFJ Fonden bruge dine oplysninger?


Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne behandle din ansøgning sagligt, udarbejde diverse lovpligtige statistikker til Danmarks Statistik, SKAT, og Erhvervsstyrelsen samt for at kunne overholde reglerne i Bogføringsloven m.m.


6. Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet. 


7. Samtykke


I forbindelse med indgivelse af din ansøgning til KFJ Fonden giver du samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger, du har angivet i ansøgningen – gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling.


Med dit samtykke giver du også din tilladelse til, at KFJ Fonden kan dele din ansøgning i sin helhed med fagpersoner, som konsulteres som led i behandlingen af din ansøgning.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til KFJ Fonden (se kontaktoplysninger). For det tilfælde samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, vil KFJ Fonden afvise din ansøgning.

Tilbagetrækkes et samtykke knyttet til en allerede given støtte, kan det medføre, at udbetalingen af støtten stoppes.

8. Beskyttelse af dine personoplysninger


KFJ Fonden sikrer, at der sker en sikker og fortrolig opbevaring af dine personoplysninger, således dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller misbruges.


For det tilfælde, uheldet er ude, og der sker sikkerhedsbrud, har KFJ Fonden en beredskabsplan, så eventuel skade begrænses i videst muligt omfang og hurtigst muligt.

9. Brug af databehandler


KFJ Fonden anvender en eksterne databehandler, som vi overfører dine persondata til. Disse er:


Microsoft Outlook (mailsystem)


Alle KFJ Fondens databehandler har tavshedspligt.

10. Sletning af data


Dine personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.


Din ansøgning og personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret i 5 år, fra ansøgningen dato, hvorefter ansøgningen og dine personoplysninger slettes.

11. Dine rettigheder


Du har ifølge Persondataforordningen en lang række rettigheder i forbindelse med KFJ Fondens behandling af dine personoplysninger.


Du har i den forbindelse ret til at:


anmode om at få indsigt i, hvilke data om dig, KFJ Fonden behandler om dig (se persondataforordningens artikel 15). Disse oplysninger kan sendes til dig via e-mail;


anmode om, at KFJ Fonden retter dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at få ufuldstændige oplysninger fuldstændiggjort (se Persondataforordningens artikel 16);


anmode om, når KFJ Fonden behandler dine personoplysninger elektronisk efter dit samtykke eller i henhold til aftale, at få sendt en kopi af dine data på en struktureret måde samt i et maskinlæsbart format (se Persona forordningens artikel 20);anmode om, at KFJ Fonden sletter de personoplysninger, KV Fonden behandler om dig; dog med undtagelse af de nærmere situationer, der følger Persona forordningens artikel 17:


anmode om, at KFJ Fonden begrænser KFJ Fondens behandling af dine personoplysninger i en periode, for det tilfælde du bestrider, at personoplysningerne er rigtige, at behandlingen er ulovlig, at KFJ Fonden ikke har brug for personoplysningerne til behandlingen, eller du har indsigelse imod behandlingen, som KFJ Fonden baserer på KFJ Fondens legitime interesser;


modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, som KFJ Fonden baserer på KFJ Fondens legitime interesser. KFJ Fonden fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, med mindre KFJ Fonden kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav (se persondataforordningens artikel 21):


Dine anmodninger i henhold til ovennævnte skal rettes til KFJ Fonden (se kontaktoplysninger under punkt 3).

Du har som nævnt ovenfor ret til at gøre indsigelser overfor KFJ Fondens behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du f.eks. ikke er enig i KFJ Fondens afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over KFJ Fondens behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.nr. +345 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om Databeskyttelseslovgivningen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

12. Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandler.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Microsoft Outlook (mailsystem)


Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.


13. Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.


14. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


15. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


16. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


17. Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 


18. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.


Privatlivspolitik